Administrative Staff

Sri. V.G. Vijayakumar
Sr.Supdt.
Phone: 9447257250
Sri. G. Gopakumar
Jr.Supdt.
Phone: 9495109118
Sri. P.G. Jijikumar
Head Accountant
Phone: 8606456101
Sri. T.D. Harindran Nair
Senior Clerk
Phone: 9495063832
Sri. Rajesh B
Senior Clerk
Smt. Sreekala S
Senior Clerk
Sri. S Sanal Kumar
Senior Clerk
Sri. Shaji K R
Senior Clerk
Smt. Girija T R
Senior Clerk
Sri. T.P. Kishore Kumar
Senior Typist
Sri. Sandeep Kumar S
Clerk
Phone: 9847905404
Sri. Rajesh R
Clerk
Phone: 9446807630
Sri. Shyamkrishnan S
Clerk